Nationale Faunadag

Datum | 5 oktober 2018
Tijd | 08:30 – 16:00 uur
Locatie | IPC Groene Ruimte te Arnhem
Fauna is het hele jaar door een onderwerp dat actueel is. Of het nu om de wolf gaat of om bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen,  er is altijd wel iets over fauna in het nieuws.

De Nationale Faunadag gaat een dag worden waarop men kennis op doet over actualiteiten in de Fauna. Om de dag interessant te maken voor u hebben wij contact gezocht met inspirerende sprekers. Zij hebben een workshop/lezing voorbereid om u een inzicht te geven op bepaalde onderwerpen maar ook om uw blik op fauna mogelijk te veranderen.

Inschrijven?

Klik hier om u in te schrijven

Voor elk wat wils
De Faunadag gaat niet alleen over de dieren in de buitenruimte maar in de breedste zin van het woord. Wetgeving, de juiste uitrusting, keurmerken en bijvoorbeeld Prepareren kunt u tegen komen op de nationale Faunadag. Elke workshop zal door een ervaren Expert gegeven worden om u ervan te verzekeren dat u met nieuwe kennis en inzichten naar huis gaat!

Klik hier voor het overzicht van de workshops.

Panel 1

Workshops

Hieronder kunt u het volledige aanbod workshops zien die plaats zullen vinden op de Nationale Faunadag. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken in welke workshops voor u meerwaarde hebben.

Inschrijven?

klik hier!

Workshops:

Faunabeheer in de praktijk = VOL!
De grote wilde hoefdieren, edelherten, wilde zwijnen, moeflons, reeën en damherten beheren in een gebied waar houtproductie belangrijk is, kwetsbare natuur behouden en ontwikkeld wordt  en honderdduizenden bezoekers jaarlijks gericht komen genieten van grofwild, landschappen en cultuur, hoe doe je dat. De heer Leidekker geeft inzicht in de bewezen aanpak van het NPHV.

Door: Jacob Leidekker
Organisatie: Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe
logo

Optiek, Toepassing & Techniek
Fauna observeren, inventariseren, inspecteren, aanspreken, registreren. Een veelheid aan toepassingen van optiek in het veld waar de variabelen als weer, afstand, licht, ruimte, temperatuur en grootte, aantallen en  beweging van de dieren nog veel groter zijn. Welke optiek pas je nu toe in de praktijk en bovenal waarom. Ofwel welke optiek past in de praktijk functioneel en technisch het beste bij je specifieke eisen. De Heer Brugge van Swarovski Optiek geeft inzicht en heeft een praktijkopstelling in het veld klaar staan om te testen.

Door: Pedro Brugge
Organisatie: Swarovski Optiek
swalogo_1200x1200

De juiste apparatuur voor inventarisaties = VOL!
Bestendig beheer en Ruimtelijke ontwikkelingen gaan in het kader van de Wet Natuurbescherming niet meer zonder gedegen inventarisatie van vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde inheemse diersoorten. De “wat” vraag is in de gedragscodes en beschikbare protocollen al deels ingevuld. De “hoe” vraag daar is nog veel in te leren.

Welke instrumenten zijn er beschikbaar, wat zijn de innovaties en waar loop je in de praktijk tegenaan? De heer van Tuijn geeft inzicht op basis de nieuwste apparatuur en praktijkvoorbeelden.
Door: Dries van Tuin
Organisatie: Groen Support
logo-groensupport-288x150

Faunavoorzieningen & infrastructuur
Met de toename van infrastructuur is het essentieel dat leefgebieden van fauna geschikt en de vaste rust- en verblijfplaatsen, migratieroutes en foerageerplaatsen behouden blijven. Daar waar ontwikkeling mogelijk is vindt dit ook plaats. Dit kan in mitigerende en compenserende maatregelen en ook verbeterende maatregelen, Natuurinclusief. Er worden steeds meer voorzieningen voor Fauna ontwikkeld en toegepast. De heer Appelo neemt ons mee in de praktijktoepassingen bij infrastructuur.

Door: Harold Appelo
Organisatie: Heijmans
Heijmans

Faunavoorzieningen & bouw
Nederland bouwt, nieuwbouw, renovatie, verbetering, ontwikkeling. Hierbij  is het essentieel dat leefgebieden van fauna geschikt en de vaste rust- en verblijfplaatsen, migratieroutes en foerageerplaatsen behouden blijven. Daar waar ontwikkeling mogelijk is vindt dit ook plaats. Dit kan in mitigerende en compenserende maatregelen en ook verbeterende maatregelen, Natuur inclusief. Er worden steeds meer voorzieningen voor Fauna ontwikkeld en toegepast. De heer Sinke neemt ons mee in de praktijktoepassingen in de  bouw.

Door: Marco Sinke
Organisatie: LOO PLAN
Looplan

Uitrusting en biologische agentia
Bij de uitvoering van werkzaamheden in de leefgebieden van fauna kom je al snel in aanraking met soorten die schade kunnen toebrengen aan je gezondheid zoals wespen en eikenprocessierupsen. Een van de meest voorkomende schadelijke soorten is wel de Teek. De ziekte van Lyme en varianten is snel oprukkend. Van belang dus om jezelf te beschermen tegen teken. De Heer Jansen neemt ons mee in de beschikbaarheid, functionaliteit en kwaliteit van persoonlijke bescherming.

Door: Vincent Jansen
Organisatie: Rovince
logo-rovince_nl

Slimme ganzen & exoten
Ganzen en exoten zijn volop in het nieuws. De standen nemen toe en zo ook de knelpunten. Er wordt al veel gedaan in het faunabeheer om ganzen en exoten te beheersen. Het blijkt dat ganzen en exoten snel leren van onze aanpak en daarop anticiperen. Aan primaire levensbehoefte geen gebrek dus ze kunnen slim gebruik maken van de ruimte en hun gedrag snel aanpassen. Een aantal exoten zijn al invasief bestempeld en daaruit blijkt urgentie. Hoe krijgen we nu grip op de uit de hand lopende groeiende standen en knelpunten. Ofwel hoe krijgen we de exoten en de gans weer in balans met de wettelijke belangen. De heer Schoon geeft inzicht in het leren beheren van ganzen & exoten.

Door: Rik Schoon
Organisatie: Natuurlijk Fauna-advies
NFAlogoKlein

RAW H64 & Faunacatalogus online
In 2020 verschijnt de nieuwe Standaard RAW bepalingen voor de voorbereiding en uitvoering van werken in de buitenruimte. Onderdeel van deze Standaard zijn Fauna-inventarisatie en Faunavoorzieningen.

Voor de Faunavoorzieningen is een online Catalogus ontwikkeld waarin van oplossingsvrij specificeren tot resultaatsbeschrijvingen beschikbaar zijn. Mevrouw van Iperen neemt u in de workshop mee in deze online catalogus Faunavoorzieningen.

door: Ceciel van Iperen
Organisatie: CROW
CROW-400-gewijzigd-300x225

Wildlife hygiëne
Actueel in Europa is de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Met de toenemende mobiliteit van mensen en de veranderingen in verspreiding van dieren ontstaat ook snelle verspreiding van dierziektes. MKZ, Vogelgriep, Varkenspest hoe signaleren we, wat is geboden, wat is de aanpak en welke hygiëne maatregelen nemen we wordt u in deze workshop uitgelegd.

Door: Wordt binnenkort bekend gemaakt!
Organisatie: Dutch Wildlife Health Centre
logo_dwhc

Gedragscode Wet NatuurBescherming
In de Wet Natuurbescherming is de gedragscode een belangrijk instrument om zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren. Er wordt in lijn met het streven van het ministerie van LNV om te komen tot sector brede gedragscodes gewerkt aan de actualisering van de gedragscode RO van Stadswerk. De heer Ronny Sprong geeft inzicht in de nieuwe onderdelen van de gedragscode RO van Stadswerk, de aanpak en het goedkeuringsproces.

Door: Ronny Sprong
Organisatie: Vereniging Stadswerk IPC Groene Ruimte
Logo top

Nederland Grofwildland
Edelherten, Wilde zwijnen, Damherten, Reeën en Moeflons. De grote vrij levende wilde hoefdieren  (grofwild) van Nederland. Eerst typisch voor de Veluwe en de oostelijke grensstreek. Nu wijd verspreid in Nederland. Hoe staat het er nu voor met de ontwikkeling van de populaties. Wat staat ons te wachten en hoe kunnen we leren het grofwild in Nederland planmatig & duurzaam te beheren. Rob Borst geeft inzicht en handvatten om hier praktisch invulling aan te geven.

Door: Rob Borst
Organisatie: IPC Groene Ruimte
LG_IPC_RGB_HR

Leven met overlast veroorzakende soorten
Van diersoorten in de leefomgeving is het vaak genieten. Van vogels en egels in de tuin, konijnen en hazen in gazon en veld tot ganzen en dassen in park en landschap. Ganzen in het riet zijn mooi. Ganzenpoep op het zwemstrand smerig. Wanneer ervaren we overlast van dieren en wanneer veroorzaken de dieren schade aan wettelijke belangen. En als dit zo is hoe ga je daar dan mee om en hoe pak je dit thema aan. Waar mensen en dieren leven en vooral hun vrije tijd invulling geven is communicatie en praktische begrijpelijke maatregelen uitvoeren bepalend. U krijgt op basis van praktijkcasussen inzicht in de best practices.

Door: Wordt binnenkort bekend gemaakt!
Organisatie: IPC Groene RuimteStaatsbosbeheer

LG_IPC_RGB_HR

Wolven in NL, wennen aan de top predator
In de afgelopen decennia hebben wolven zich kunnen verspreiden vanuit oost Duitsland tegen de Pools-Tsjechische grens naar het westen. Inmiddels zijn er ook wolven ook in Nederland waargenomen. De ervaringen van onze oosterburen met de wolf geven inzicht in de leefwijze en het gedrag van een top predator in leefgebied. Leefgebied waar ook wild- en gehouden dier en de mens leven. Deze inzichten worden in de workshop met u op een gedeeld.

Door: Bart Castelein
Organisatie: IPC Groene RuimteGemeente Arnhem-Forstamt
Arnhem

Op weg naar de preparateur
Dieren leven, dieren gaan dood. Door kou of natte periodes afschot, aanrijdingen, verdrinking, verwonding of ziekte. Als je een dier vindt of bemachtigd hoe ga je er dan mee om. Wat mag wel en niet en hoe verzorg je het dier zodat het geprepareerd kan worden. Wie zijn erkende preparateurs en waar vindt je die? Wat doet de preparateur met het dier en hoe werkt het prepareren in Nederland. De heer van Dijk neemt u mee in deze praktische workshop.

Door: Arjan van Dijk
Organisatie: Bos & Fauna, Veluwse preparateurs
logo_BosEnFauna

Nationaal Natuur Netwerk
Van Wet Natuurbescherming naar bescherming van leefgebieden en het Nationaal NatuurNetwerk. Wat is dit netwerk precies. Wie beheerd het areaal en wat zijn de bijbehorende bepalingen en richtlijnen. Wie is bevoegd gezag en op welke wijze biedt het Nationaal NatuurNetwerk kansen voor soortbescherming en ontwikkeling. In deze workshop krijgt u inzicht in wat er nieuw is aan het Nationaal NatuurNetwerk.

Door: Marieke Teunissen
Organisatie: Eco consult Groen Milieu & Management – IPC Groene Ruimte

De kwetsbare Rode lijst
De wet Natuurbescherming beschermd bepaalde soorten. Maar hoe zit het nu met kwetsbare insecten, bijen, vlinders, spinnen etc. die op de rode lijst staan. Wat zijn dit voor soorten, hoe belangrijk zijn ze in het grote geheel. Hoe zijn deze soorten beschermd, hoe ga je in de praktijk om met deze soorten en waar liggen de kansen en bedreigingen. In deze workshop krijgt u op basis van best practice inzicht in de mogelijkheden om rode lijst soorten te behouden en ontwikkelen.

Door: Arjan van der Veen
Organisatie: Gemeente Lelystad

Vogels in de stad
Ecologisch beheer en vogels in de stad. Wat hebben deze beide onderwerpen nu precies met elkaar te maken en waar liggen de aanknopingspunten. Hoe belangrijk is het beheer en de inrichting van het stedelijk groen voor vogels. Op welke wijze kun je het beheer van het stedelijk groen zodanig invulling geven dat vogels daar maximaal van profiteren. De heer Kaales geeft u in deze workshop inzicht op basis van best practices en beheerrichtlijnen.

Door: Maarten Kaales
Organisatie: Kaales Natuur & Ondernemen
a1edfe155c

 

Biotoopprojecten op de kaart
Samen werken aan een groenere leefomgeving. Daarmee lanceerde de KJV de website biotoopprojecten op de kaart. Met deze website, te bereiken via http://www.biotoopprojecten.nl, wil de Jagersvereniging de samenwerking op het gebied van biotoopverbetering stimuleren, evenals het delen van kennis en ervaringen tussen vrijwilligers en teams die met biotoopverbetering bezig zijn. De website bevatte bij lancering ruim 800 projecten. Hoe de Fauna in Nederland profiteert van dit initiatief en op welke wijze hier in de praktijk invulling wordt gegeven vertelt de heer Wim Knol in deze workshop.

Door: Wim Knol
Organisatie: Koninklijke Jagersvereniging
Logo-Jagersvereniging-300x300

Panel 2

Inschrijven

Datum | 5 oktober 2018
Tijd | 08:30 – 16:00 uur
Locatie | IPC Groene Ruimte te Arnhem | Koningsweg 35 | 6816 TG Arnhem
Deelname* | €75,- per persoon, inclusief lunch (Ex. btw)
De Faunadag bestaat uit een divers aanbod van Workshops, Demonstraties en voorlichtingssessies. U bepaalt zelf welke Workshops u zichzelf aanmeld. U bepaalt zelf namelijk het beste welk onderwerp het meeste meerwaarde voor u heeft!

U heeft de mogelijkheid om maximaal 4 workshops te volgen.

Let op! Bij voldoende belangstelling gaat een onderdeel ook daadwerkelijk door. Bij veel belangstelling zullen er parallelsessies plaatsvinden. Indien een workshop de maximale groepsgrootte heeft bereikt wordt u ingedeeld bij een door u aangegeven alternatief. Wanneer de alternatieve workshop ook de maximale groepsgrootte heeft bereikt word er contact opgenomen met u om tot een passende oplossing te komen.

Inschrijven is niet meer mogelijk

 

*Deelname: Mits u kunt aantonen dat u student bent of net afgestudeerd bent geldt er een aangepast studententarief van  €25,- per persoon, inclusief lunch (Ex. btw)

Panel 3

Contact

De Nationale Faunadag vindt plaats bij
IPC Groene Ruimte | Koningsweg 35 | 6816 TG Arnhem
Tel: 026 – 35 50 100   | Email: Info@ipcgroen.nl

Heeft u vragen over de Nationale Faunadag?
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar via 026 – 35 50 100 of u kunt een Email sturen aan Info@ipcgroen.nl

Voor meer informatie over IPC Groene Ruimte klik hier

LG_IPC_RGB_HR